Trailer  Białe. Zimna wyspa Spitsbergen PDF by ✓ Ilona Wiśniewska babyandbeyondshow.co.uk

Trailer  Białe. Zimna wyspa Spitsbergen PDF by ✓ Ilona Wiśniewska Samotny lot jest dla mnie zawsze wspania okazj do przegl dania zgromadzonych na czytniku ksi ek, przebierania, kombinowania i wybierania Spontanicznie zdecydowa am si na reporta Ilony Wi niewskiej, o lekturze kt rego od dawna my la am Przy morderczym upale, jakim zaskoczy a mnie Europa rodkowa, z przyjemno ci zaw drowa am na Spitsbergen, a z jeszcze wi ksz przyjemno ci dowiedzia am si czego , a mo e nawet niemal wszystkiego, o tej wyspie O yciu w ciemno ciach, zimnie, na lodzie, w niegu W izolacji, w ma ej spo eczno ci, w oddaleniu, bez dost pu do wielu udogodnie Wi niewska pisze tak e o pierwszych osadach na Spitsbergenie, o wydobywaniu w gla, o stacjach polarnik w, zw aszcza polskich, wspomina o wszystkim, co zapisa o si w anna ach wyspy a mo e to by katastrofa lotnicza lub spotkanie z nied wiedziem Autorka czerpie z opowie ci, artyku w i wiedzy swojego m a Przemierza wysp , by do wiadczy wszystkiego swoimi zmys ami, rozmawia, s ucha, czuje.
Z ciekawo ci pod a am za Wi niewsk i czyta am o jej do wiadczeniach o yciu w tak ekstremalnych warunkach Czasem nawet z zazdro ci my la am o spokoju, odosobnieniu, ciszy Niestety tego spokoju zabrak o mi w samym reporta u Zbyt chaotycznym, zbyt nerwowym, powiedzia abym Nie odkry am w nim zamys u autorki, struktury, podzia u mia am wra enie, e Wi niewska wraca do tych samych temat w, e pisze tak, ja my li Klucz c, wracaj c, nawi zuj c A mnie taki styl nie odpowiada wol uporz dkowanie, struktur , z przyjemno ci odkrywam zamys autora, klamr , point Powr t do historii Ukrainki, kt ra wyskoczy a ze statku do wody u brzeg w Spitsbergenu nie wystarcza, by nada reporta owi point czy go w jaki spos b podsumowa.
Ci g dalszy Wspania y reporta z dalekiej p nocy Rewelacyjnie si czyta.
Nie zachwyci am si , ale mo e po prostu Ilona Wi niewska nie trafi a u mnie w dobry czas ze swoj ksi k.
Ciekawa opowie o yciu w magicznym, ale te przera aj cym miejscu Troch chaotycznie posk adane historie, czasem zbyt wiele detali, ale warto przeczyta.
Samotny lot jest dla mnie zawsze wspania okazj do przegl dania zgromadzonych na czytniku ksi ek, przebierania, kombinowania i wybierania Spontanicznie zdecydowa am si na reporta Ilony Wi niewskiej, o lekturze kt rego od dawna my la am Przy morderczym upale, jakim zaskoczy a mnie Europa rodkowa, z przyjemno ci zaw drowa am na Spitsbergen, a z jeszcze wi ksz przyjemno ci dowiedzia am si czego , a mo e nawet niemal wszystkiego, o tej wyspie O yciu w ciemno ciach, zimnie, na lodzie, w niegu W izolacji, w ma ej spo eczno ci, w oddaleniu, bez dost pu do wielu udogodnie Wi niewska pisze tak e o pierwszych osadach na Spitsbergenie, o wydobywaniu w gla, o stacjach polarnik w, zw aszcza polskich, wspomina o wszystkim, co zapisa o si w anna ach wyspy a mo e to by katastrofa lotnicza lub spotkanie z nied wiedziem Autorka czerpie z opowie ci, artyku w i wiedzy swojego m a Przemierza wysp , by do wiadczy wszystkiego swoimi zmys ami, rozmawia, s ucha, czuje.
Z ciekawo ci pod a am za Wi niewsk i czyta am o jej do wiadczeniach o yciu w tak ekstremalnych warunkach Czasem nawet z zazdro ci my la am o spokoju, odosobnieniu, ciszy Niestety tego spokoju zabrak o mi w samym reporta u Zbyt chaotycznym, zbyt nerwowym, powiedzia abym Nie odkry am w nim zamys u autorki, struktury, podzia u mia am wra enie, e Wi niewska wraca do tych samych temat w, e pisze tak, ja my li Klucz c, wracaj c, nawi zuj c A mnie taki styl nie odpowiada wol uporz dkowanie, struktur , z przyjemno ci odkrywam zamys autora, klamr , point Powr t do historii Ukrainki, kt ra wyskoczy a ze statku do wody u brzeg w Spitsbergenu nie wystarcza, by nada reporta owi point czy go w jaki spos b podsumowa.
Ci g dalszy Wspania y reporta z dalekiej p nocy Rewelacyjnie si czyta.
Nie zachwyci am si , ale mo e po prostu Ilona Wi niewska nie trafi a u mnie w dobry czas ze swoj ksi k.
Ciekawa opowie o yciu w magicznym, ale te przera aj cym miejscu Troch chaotycznie posk adane historie, czasem zbyt wiele detali, ale warto przeczyta.
Arktyczne lato by o ch odniejsze od tego europejskiego o jakie trzydzie ci stopni, wi c da o si zebra my li Bry y, kolory, odg osy, wszystko by o inaczej W rodku nocy zimne powietrze wieci o tu nad lini lodowatego morza, a powietrze nie mia o adnego zapachu Ludzie niby ci sami, ale planeta jakby inna ten cytat doskonale podsumowuje ksi k zbi r wyrazistych, jakby odcinaj cych si od otoczenia w mro nym powietrzu opowie ci, zapadaj cych w pami , plastycznych niby fotografie, przenikni tych zimnem i biel Temat oczywi cie jest ciekawy jak oni tam mieszkaj co kieruje lud mi decyduj cymi si zamieszka w tak nieludzkich warunkach jak dzisiaj, po upadku kopal w gla, wygl da ycie w tych miasteczkach jak mo na prze y miesi ce ciemno ci i kolejne miesi ce nieustaj cej jasno ci , ciekawe s postaci zaludniaj ce te osady podobnie jak Herzog pokaza w Spotkaniach na kra cach wiata to zbi r silnych osobowo ci, ekscentryk w, ludzi uciekaj cych przed czym , dusz cych si w dotychczasowym yciu ale j zyk Ilony Wi niewskiej dodaje ksi ce kilka dodatkowych punkt w to j zyk precyzyjny, obrazowy, ironiczny, wietnie oddaj cy atmosfer i koloryt ycia arktycznego Zdecydowanie polecam.
Jak dla mnie 7 na 10 w mocno subiektywnej skali Kilka przemy le zostawi em tu Spitsbergen To Najwi Ksza Wyspa Norweskiego Archipelagu Svalbard W Arktyce I Najbardziej Na P Noc Wysuni Te Siedlisko Ludzkie Na Wiecie Mieszkaj Tu Obywatele Prawie Pi Dziesi Ciu Kraj W, Kt Rzy Przyjechali Y I Pracowa W Ci G Ym Zimnie, Niegu, Ciemno Ciach Nocy Polarnej Albo Wiecznym S O Cu Dnia Polarnego Jedn Z Takich Os B Jest Polka Ilona Wi Niewska, Kt Ra Z Pasj Odkrywcy I Znajomo Ci Reali W Pe Nokrwistego Mieszka Ca Opowiada Histori Niezwyk Ych Miejsc Spitsbergenu Opisuje Opuszczone Osady, Kopalnie W Gla, Hotele, Ale Te Mi Dzynarodowy Bank Nasion Czy Polsk Stacj Polarn W Hornsundzie Bia E To Swoista Kronika Dalekiej P Nocy I Zapis Los W Wsp Czesnych Osadnik W, A Nade Wszystko Galeria Barwnych Postaci Zamieszkuj Cych Lodowaty Archipelag, Kt Rych J Zyki, Tradycje I Temperamenty Tworz Niepowtarzalny Tygiel Kulturowy Przed przeczytaniem Bia e my la am o mieszkaniu gdzie na wyspach Svalbard, podczas czytania jeszcze intensywniej, dop ki nie pojawi o si zdanie o bezsensownym prawie zakazuj cym posiadania kot w Ju wiem, e mam szuka dalej Jednak z ca pewno ci chcia abym tam sp dzi chocia rok wietna ksi ka, multum praktycznych informacji na temat Longyearbyen, sporo ciekawostek na temat ca ego Spitsbergen i niesamowicie ciep e wspomnienia zwi zane z tubylcami Strasznie brakowa o mi ich zdj na ko cu ksi ki Stylem pisania Ilona Wi niewska przypomina mi Barbar Demick, a jej ksi ki chocia dopiero przeczyta am dwie uwielbiam.
Autorka umiej tnie wci ga czytelnika w rzeczywisto zamieszka ej cz ci Arktyki Nie spodziewajcie si barwnych opis w natury, ludzkich opowie ci przesi kni tych uczuciami To jest reporta ze Spitsbergena, gdzie jest zimno i ciemno Bardzo interesuj co Polecam.
Bardzo mocny pocz tek i koniec, ale to materia raczej na d u szy artyku ni na ksi k Razi bezrefleksyjne podej cie do okrucienstwa wobec zwierz t.
Najwa niejsze zadanie chyba jednak spe nia, bo ju po kilku stronach a si chce pojecha na p noc Norwegii.Jak dla mnie 7 na 10 w mocno subiektywnej skali Kilka przemy le zostawi em tu Arktyczne lato by o ch odniejsze od tego europejskiego o jakie trzydzie ci stopni, wi c da o si zebra my li Bry y, kolory, odg osy, wszystko by o inaczej W rodku nocy zimne powietrze wieci o tu nad lini lodowatego morza, a powietrze nie mia o adnego zapachu Ludzie niby ci sami, ale planeta jakby inna ten cytat doskonale podsumowuje ksi k zbi r wyrazistych, jakby odcinaj cych si od otoczenia w mro nym powietrzu opowie ci, zapadaj cych w pami , plastycznych niby fotografie, przenikni tych zimnem i biel Temat oczywi cie jest ciekawy jak oni tam mieszkaj co kieruje lud mi decyduj cymi si zamieszka w tak nieludzkich warunkach jak dzisiaj, po upadku kopal w gla, wygl da ycie w tych miasteczkach jak mo na prze y miesi ce ciemno ci i kolejne miesi ce nieustaj cej jasno ci , ciekawe s postaci zaludniaj ce te osady podobnie jak Herzog pokaza w Spotkaniach na kra cach wiata to zbi r silnych osobowo ci, ekscentryk w, ludzi uciekaj cych przed czym , dusz cych si w dotychczasowym yciu ale j zyk Ilony Wi niewskiej dodaje ksi ce kilka dodatkowych punkt w to j zyk precyzyjny, obrazowy, ironiczny, wietnie oddaj cy atmosfer i koloryt ycia arktycznego Zdecydowanie polecam.
Przed przeczytaniem Bia e my la am o mieszkaniu gdzie na wyspach Svalbard, podczas czytania jeszcze intensywniej, dop ki nie pojawi o si zdanie o bezsensownym prawie zakazuj cym posiadania kot w Ju wiem, e mam szuka dalej Jednak z ca pewno ci chcia abym tam sp dzi chocia rok wietna ksi ka, multum praktycznych informacji na temat Longyearbyen, sporo ciekawostek na temat ca ego Spitsbergen i niesamowicie ciep e wspomnienia zwi zane z tubylcami Strasznie brakowa o mi ich zdj na ko cu ksi ki Stylem pisania Ilona Wi niewska przypomina mi Barbar Demick, a jej ksi ki chocia dopiero przeczyta am dwie uwielbiam.
Autorka umiej tnie wci ga czytelnika w rzeczywisto zamieszka ej cz ci Arktyki Nie spodziewajcie si barwnych opis w natury, ludzkich opowie ci przesi kni tych uczuciami To jest reporta ze Spitsbergena, gdzie jest zimno i ciemno Bardzo interesuj co Polecam.
Bardzo mocny pocz tek i koniec, ale to materia raczej na d u szy artyku ni na ksi k Razi bezrefleksyjne podej cie do okrucienstwa wobec zwierz t.
Najwa niejsze zadanie chyba jednak spe nia, bo ju po kilku stronach a si chce pojecha na p noc Norwegii.